OIV


OIV Fire Detect AI

Razvijen u suradnji s FESB-om, OIV Fire Detect AI predstavlja inteligentni, napredni i integrirani komunikacijski sustav za video nadzor udaljenih lokacija i rano otkrivanje šumskih požara otvorenog prostora u stvarnom vremenu

21.02.2020.

Razvijen u suradnji s FESB-om, OIV Fire Detect AI predstavlja inteligentni, napredni i integrirani komunikacijski sustav za video nadzor udaljenih lokacija i rano otkrivanje šumskih požara otvorenog prostora u stvarnom vremenu. Rad OIV Fire Detect AI sustava temeljen je na video kamerama i naprednim algoritmima analize slike s ugrađenom funkcionalnosti simulacije širenja požara, a namijenjen je svim službama čija je svrha i cilj zaštita šumskih površina i spašavanje osoba i imovine.

Sustav sačinjavaju tri cjeline – video kamere na antenskim stupovima, OIV cloud podatkovni centar i aplikacija te nadzorni operativni centar. Upravo ovaj spoj napredne tehnologije i stručnosti OIV-a omogućuje ranu detekciju i daljinski nadzor više požara istovremeno na nepristupačnim lokacijama 24 sata dnevno.

 

Implementacijom OIV Fire Direct AI sustava značajno se povećava sigurnost i zaštita ljudskih života, imovine i šuma, čime se omogućuje smanjenje broja požara širih razmjera, smanjenje opožarenih površina i troškova sanacije te smanjenje troškova vatrogasnih intervencija.

Visokorezolucijske kamere imaju mogućnost rada u vidljivom dijelu spektra (dnevni mod) i bliskom infracrvenom području (noćni mod), pri čemu je prijelaz iz dnevnog u noćni mod i obrnuto, automatski. Pored navedenog, uz precizno upravljanje i veliku mogućnost uvećanja (zoom do 32x), navedene kamere osiguravaju jednako dobru vidljivost u dnevnom te noćnom režimu rada u kojem automatski prelazak u blisko infracrveno područje dodatno poboljšava vidljivost u odnosu na obične kamere ili motritelja na lokaciji.

Konačnu odluku o pokretanju alarmiranja nadležne vatrogasne postrojbe donosi operater pregledom označenih dijelova slike. U svrhu bolje analize pozicije označenog dijela slike, sustav omogućava uvećanje i odabira slojeva za prikaz na georeferenciranoj karti.

Ime slike