08.02.2020.ISO 9001
 normni je niz za sustave upravljanja kakvoćom. Od primjene toga niza značajna je korist unutar tvrtke (povećanje učinkovitosti, kontinuirano unaprjeđenje i povećanje profita), kao i ona vanjska (međunarodno priznat i prepoznatljiv sustav upravljanja kakvoćom, povećanje šansa na vanjskim tržištima i povećanje zadovoljstva kupaca/korisnika). Uvođenjem sustava upravljanja kakvoćom ISO 9001 bitno se smanjuje mogućnost negativnog utjecaja poslovnih aktivnosti na kakvoću proizvoda i usluga.ISO 14001 normni je niz koji donosi i prati provedbu norma koje se odnose na zaštitu okoliša. Razlozi za uvođenje niza ISO 14001: briga tvrtke o okolišu, usklađenost sa zakonskim propisima, pritisak zainteresiranih strana, markentiške mogućnosti, zahtjevi banaka i osiguravateljskih društava, smanjenje troškova i pristup europskim poslovnim integracijama. Certifikatom se potvrđuje da su uspostavljeni funkcionalni sustavi za upravljanje okolišem, koji sadržavaju točno definirane postupke te se negativni utjecaji svih poslovnih aktivnosti, koji mogu utjecati na okoliš, smanjuju se najmanju moguću mjeru. HSAS 18001 je međunarodno priznata procjena zahtjeva za sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti. Norma je uvedena da se učinkovito upravlja rizicima za zdravlje i sigurnost na radu, smanjuju se moguće pojave ozljeda na radu i profesionalna oboljenja, prate se zakonski i ostali zahtjevi, vrši se osposobljavanje i izobrazba zaposlenika, spremnost odziva u hitnim slučajevima, mjerenje rezultata i predlaganjem poboljšanja.ISO 50001 je međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavljanje sustava upravljanja energijom (EnMS). Sustav upravljanja energijom prema normi ISO 50001 u poslovanju osigurava okvir za: uspostavu energetske politike s konkretnim ciljevima kako bi se poboljšala energetska učinkovitost organizacije, definiranje baznih pokazatelja energetske potrošnje, identificiranje kritičnih područja te prilika za poboljšanje, osiguravanje temelja za provedbu učinkovitog planiranja u smislu investicija i planiranih rashoda. Isto tako, rezultat ispravne implementacije sustava upravljanja energijom osigurava organizaciji, između ostalog, povećanje svjesnosti o važnosti održivog gospodarenja energijom među zaposlenicima te poboljšanje reputacije prema poslovnim partnerima i ostalim subjektima.

Imajući u vidu organizaciju i vođenje poslovanja sukladno globalnim načelima i slijedom europskih direktiva, tvrtka Odašiljači i veze certificirana je u skladu s normom ISO 9001 (sustav upravljanja kakvoćom), normom ISO 14001 (sustav upravljanja okolišem), normom OHSAS 18001 (sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu) i normom ISO 50001 (sustav upravljanja energijom).

Značajke djelatnosti tvrtke Odašiljači i veze uvjetuju potrebu primjene svih zahtjeva navedenih međunarodnih normi svakog pojedinog navedenog sustava, a koji su u tvrtki objedinjeni u jedinstveni integrirani sustav upravljanja. Odašiljači i veze, kao tvrtka koja primjenjuje načela društveno odgovornog poslovanja i na taj način dokazuje težnju za trajnim poboljšanjem kakvoće poslovanja, brigu o korisnicima svojih usluga, zaštiti okoliša, zaštititi zdravlja i sigurnosti zaposlenika na radu te povećanju svijesti o važnosti održivog gospodarenja energijom kao jednim od ključnih čimbenika opstojnosti civilizacije i društva u obliku kakvog ga danas poznajemo.