OIV

10.01.2022.

Odašiljači i veze d.o.o. planiraju izgradnju kabelske kanalizacije na dionici od javne ceste ŽC 6055 do OIV objekta Promina radi povezivanja objekta svjetlovodnom infrastrukturom.

Planirani početak radova je 1.9.2022., a procijenjeni završetak je 15.7.2023. godine.

Rok za podnošenje zahtjeva za koordiniranje građevinskih radova u skladu s člankom 7. Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (NN 121/16) je 6.2.2022.

Zahtjev se podnosi pisanim ili elektroničkim putem:

Odašiljači i veze d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269 d, HR-10000 Zagreb
oiv@oiv.hr

 

DGU (Jedinstvena informacijska točka): prikaz lokacije građevinskih radova