OIV

01.09.2021.

OIV Towers COM d.o.o. objavljuje Javni natječaj za davanje u zakup dijela zemljišta

EVIDENCIJSKI BROJ: PP-002/21

Tekst javnog poziva nalazi se ovdje.

Privitci javnom pozivu su kako slijedi:

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 09.09.2021. godine do 16:00 sati

JAVNO OTVARANJE ponuda će se odraditi 10. rujna 2021. godine u 10,00 sati na adresi Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

OSOBA ZA KONTAKT: Gordan Kapović, tel: +385 1 6186 132 / mob. +385 99 2055104, e-mail: towerscom@oiv.hr