OIV

17.11.2022.

STRUČNI SURADNIK ZA IT POTPORU POSLOVNIM SUSTAVIMA, M/Ž – JEDAN IZVRŠITELJ

SEKTOR ZA JEZGRENE MREŽE, IT I USLUGE, ODJEL ZA IT POTPORU POSLOVNIM SUSTAVIMA

 • Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
 • Obvezan probni rad u trajanju od šest mjeseci
 • Mjesto rada: Zagreb i po potrebi sve ostale lokacije OIV-a

Uvjeti:

 • VSS tehnički smjer ili magistar inženjer ili stručni specijalist inženjer ili

VŠS tehnički smjer ili sveučilišni prvostupnik inženjer ili stručni prvostupnik inženjer

 • Radno iskustvo 1 godina

Posebni uvjeti:

 • napredno poznavanje tehnike programiranja poslovnih IT aplikacija
 • napredno poznavanje arhitekture relacijskih baza podataka
 • napredno poznavanje IT protokola i standarda
 • izvrsno poznavanje instalacije i administracije IT sustava
 • poznavanje poslovnih procesa unutar Društva
 • izvrsno poznavanje MS Office programskog paketa
 • aktivno znanje engleskog jezika

Opis radnog mjesta:

 • obavljanje inženjerskih poslova iz područja ICT tehnologija i poslovnih aplikacija
 • montaža, konfiguracija i održavanje ICT opreme i sustava
 • samostalno obavljanje poslova vezanih uz IT potporu
 • sudjelovanje u projektima iz područja ICT tehnologija
 • predlaganje tehnoloških rješenja iz područja ICT tehnologija
 • samostalna instalacija i rad s klijentskim i poslužiteljskim operativnim sustavima
 • instalacija i konfiguracija ICT opreme
 • sudjelovanje u izradi tehničke dokumentacije za nabavu ICT opreme, radova i usluga
 • koordinacija unutar Odjela i s ostalim Sektorima
 • redovito evidentiranje rada i radnih aktivnosti
 • prema nalogu rukovoditelja obavljanje drugih srodnih poslova i poslova prema osposobljenosti i mogućnostima daljnjeg usavršavanja

Prijava:

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe)
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 (šest) mjeseci
 • kontakt telefon/mobitel

Kandidati koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se informirati putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati mogu ostvariti pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.  

Prijave na natječaj treba slati na e-mail adresu: prijave@oiv.hr s naznakom „za natječaj 2022-05“ najkasnije do 24.11.2022. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, a osoba koja podnese nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijava kandidata obrađuju se sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka, isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja. Kandidati imaju pravo zatražiti uvid, ispravak i brisanje osobnih podataka koje su dostavili povodom natječaja. Brisanje ne mogu zatražiti kandidati koji su izabrani na radno mjesto i isto su prihvatili. Dostavljanje osobnih podataka zatraženih u natječaju nužna je pretpostavka za sudjelovanje u selekcijskom postupku. Eventualna pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka kandidati mogu uputiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na adresu szop@oiv.hr, a u slučaju povrede istih imaju pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Termin i mjesto održavanja testiranja i intervjua bit će objavljen na mrežnoj stanici OIV-a, najmanje pet dana prije održavanja. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati će biti odabrani temeljem provjere dokumentacije iz prijave te testiranja i intervjua. OIV zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u najkraćem roku. Nakon provedenog postupka natječaja obavijest o izabranom kandidatu biti će objavljena na mrežnoj stanici OIV-a u trajanju od najmanje petnaest dana.

U postupku zasnivanja radnog odnosa Poslodavac (OIV) će izabranog kandidata uputiti na prethodni liječnički pregled zbog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti.