OIV

12.01.2022.

STRUČNI SURADNIK ZA RADIJSKE MREŽE, M/Ž – JEDAN IZVRŠITELJ

SEKTOR ZA RAZVOJ RADIJSKIH I PRIJENOSNIH MREŽA, ODJEL ZA RADIJSKE MREŽE

 • radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
 • Obvezan probni rad u trajanju od šest mjeseci
 • Mjesto rada: Zagreb i po potrebi sve ostale lokacije OIV-a

Uvjeti:

 • VSS tehnički smjer ili magistar inženjer ili stručni specijalist inženjer ili VŠS tehnički smjer ili sveučilišni prvostupnik inženjer ili stručni prvostupnik inženjer
 • Bez radnog iskustva

Posebni uvjeti:

 • aktivno znanje engleskog jezika
 • znanje MS Office programskog paketa
 • poznavanje zakonske regulative iz područja elektroničkih komunikacija

Opis radnog mjesta:

 • samostalno obavljanje manje složenih inženjerskih poslova iz djelokruga rada Odjela
 • samostalna izrada kratkih tehničkih opisa radijskih postaja u svrhu ishođenja dozvola za rad radijskih postaja (samostalni rad u računalnom alatu za sintezu antenskih sustava i izračuna pokrivanja radijskim signalom)
 • sudjelovanje u izradi tehničkog dijela dokumentacije o nabavi za nabavu roba i usluga iz djelokruga rada Odjela
 • sudjelovanje u izradi pojedinačnih tehničkih izvedbenih dokumentacija i u nadzoru implementacije manje složenih radiokomunikacijskih sustava te odgovornost za provedbu istih
 • koordinacija sa svim dionicima vezanim za izvršenje zadatka/projekta
 • sudjelovanje u terenskim mjerenjima kakvoće radijskih signala i samostalna izrada mjernih izvješća
 • sudjelovanje u analizi ulaznih dopisa (prostorni planovi, suglasnosti za korištenje EKI-a od trećih strana, dopisi krajnjih korisnika sl.)
 • sudjelovanje u izradi tehničkog dijela prodajnih ugovora i pripremi troškovne analize (Capex, Opex) za manje složene projekte
 • odgovornost za ispunjenje vremenskog plana realizacije određenog posla
 • prema nalogu rukovoditelja obavljanje drugih srodnih poslova i poslova prema osposobljenosti i mogućnostima daljnjeg usavršavanja

Prijava:

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe)
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • dokaz o radnom stažu - elektronički zapis podataka odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
 • potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove ili presliku ugovora o radu) – za kandidate koji su bili/jesu u radnom odnosu
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 (šest) mjeseci
 • ostalu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta
 • kontakt telefon/mobitel

Kandidati koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se informirati putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati mogu ostvariti pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima. 

Prijave na natječaj treba slati na e-mail adresu: prijave@oiv.hr s naznakom „za natječaj 2022-01“ najkasnije do 20.01.2022. godine. 

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, a osoba koja podnese nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijava kandidata obrađuju se sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka, isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja. Kandidati imaju pravo zatražiti uvid, ispravak i brisanje osobnih podataka koje su dostavili povodom natječaja. Brisanje ne mogu zatražiti kandidati koji su izabrani na radno mjesto i isto su prihvatili. Dostavljanje osobnih podataka zatraženih u natječaju nužna je pretpostavka za sudjelovanje u selekcijskom postupku. Eventualna pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka kandidati mogu uputiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na adresu szop@oiv.hr, a u slučaju povrede istih imaju pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Termin i mjesto održavanja testiranja i intervjua bit će objavljen na mrežnoj stanici OIV-a, najmanje pet dana prije održavanja. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati će biti odabrani temeljem provjere dokumentacije iz prijave te testiranja i intervjua. OIV zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u najkraćem roku. Nakon provedenog postupka natječaja obavijest o izabranom kandidatu biti će objavljena na mrežnoj stanici OIV-a u trajanju od najmanje petnaest dana.

U postupku zasnivanja radnog odnosa Poslodavac (OIV) će izabranog kandidata uputiti na prethodni liječnički pregled zbog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti.